SAVE THE DATE: 15.5 STOCKHOLM, FÄRGFABRIKEN, 

Lövholmsbrinken 1   Karta:     Färgfabriken

 

Östersjöns interna fosforbelastning - Från ord till handling för återställande av den ekologiska balansen
Elimination of the Baltic Seas internal P-load – Means to restore ecological balance


Programmet är både på svenska och engelska och kommer att sändas live stream-
Anmäl dig till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ,senast den 7 maj

Utsläppen av näring från landbaserade källor till Östersjön nådde sin kulmen under 1970–80-talen men övergödningen har ännu inte kulminerat. Den alltmera försämrade situationen ledde till att ett internationellt samarbete inleddes och Helsingforskommissionen (HELCOM) bildades med samtliga Östersjöländer representerade.


En historisk tillbakablick visar att betydande resultat uppnåtts inkluderande en halvering av de landbaserade fosforutsläppen. I det senaste gemensamma HELCOM programmet BSAP överenskoms om landsvisa utsläppsnivåer som skulle uppnås tom 2020. I detta sammanhang var ännu inte termen ”Intern belastning” i allmänt bruk. Under de senaste 3-4 åren har man emellertid börjat fästa allt större uppmärksamhet avseende följderna av internbelastningen på Östersjöns tillstånd. Skälen till detta är bl a att förväntade positiva effekter av den betydande sänkningen av fosforutsläppen som ägt rum inte har realiserats. De ständigt återkommande blomningarna av cyanobakterier såväl i kustområden som i det öppna havet har om möjligt blivit kraftigare trots att de förväntats minska. Ett av huvudskälen till de ökade blomningarna har visat sig vara den lösta fosforn som finns i det syrefria bottenvattnet i Östersjöns djuphålor.

De döda bottnarnas utbredning är ca 100 000 km2 och färska observationer visar att det syrefria vattnet innehållande svavelväte nu ligger på endast 50 m djup väster om Gotland. Utlösningen av biologiskt tillgänglig fosfor från syrefria bottnar har beräknats till uppemot 100 000 ton/år, vilket kan jämföras med den nuvarande landbaserade belastningen på ca 10 000 ton/år. Det fosforbemängda bottenvattnet blandas upp i ytvattnet (över haloklinen) och är huvudorsaken till att ytvattnet nu har en fosforkoncentration vintertid som är minst 3 gånger högre än under slutet av 1950-talet. Övergödningen kan med ytvattnet också tränga in i våra skärgårdar och kustområden.
Den stora volymen vatten med svavelväte betyder att inte ens ett stort inflöde av saltvatten är tillräckligt för att såväl oxidera svavelvätet som att binda fosforn till sedimentet vilket visades efter det mycket stora inflödet i december 2014 – Januari 2015.Med andra ord kan det antas att situationen gått så långt att Östersjöns förmåga till självrening överskridits.


Flödet av havsvatten som tränger in mot kusten är ofta flera gånger större än avrinningen av sötvatten. Situationen där den interna belastningen förstärks medför att effekten av fortsatta landbaserade åtgärder inte kan slå igenom då den interna fosforn i stora mängder kan tränga in i kustområdena och skapa kraftiga algblomningar även i framtiden om inget görs för att eliminera denna källa.
Under våren 2018 färdigställdes en rapport från Finlands miljöministerium där problematiken med den interna belastningen diskuterades och möjliga åtgärder att binda fosforn till sedimentet genom tillförsel av syre till djupvattnet.
Sedan rapporten publicerades har tankearbetet med att komma till miljö-och kostnadsmässigt godtagbara lösningar fortsatt. Det är organisatörernas förhoppning att deltagarna i detta seminarium blir väl informerade om senaste tekniska lösningar och kan bidra med konstruktiva tankar som vägkost vid det fortsatta arbetet att producera ett konkret förslag hur gå vidare från ord till handling.

Program
08.00-09.00 Registrering
09.00 -09.10 Välkomsttal. Karl-Johan Lehtinen, pensionerad miljöanalytiker, NEFCO


09.10.- 09.30 Introduktion och presentation av den ekologiska betydelsen av ett återställande av syrsatta bottnar.Mia Dahlström, chef för miljöförvaltningsenheten, HaV, Sverige.


9.30-10.00 “Remediation of Baltic anoxia with pure oxygen gas: Lessons learned from hypolimnetic oxygenation in the USA and design response to scale of the Baltic”.
David Austin, Professional Engineer, Senior Ecologist. Natural Treatment Systems Leader in Jacobs Engineering Group.


10.00-10.30 ”Economical and fisheries benefit of remediation of the Baltic Sea anoxia with pure oxygen gas: comparisons with five other sites in the world”. Alex Horne, Emeritus Professor of Ecological Engineering, Dept. Civil & Environmental Engineering, University of California, Berkeley,


10.30-11.00 ”Ekonomiska aspekter och finansiering av fullskale pilot i jämförelse med tidigare förslag omfattande pumpning av mellanskiktsvatten”. Dennis Hamro-Drotz, investment manager, Nordic Environment Finance Corporation.


11.00-11.30 "Juridiska aspekter kring havsbaserade åtgärder”. Henrik Ringbom, Docent i havs- och sjörätt, Åbo Akademi , Adjunct Professor (Docent) in Maritime Law and the Law of the Sea Åbo Akademi University


12.00-13.00 Lunch


13.00-14.30 Arbetsgrupper med två frågeställningar
A. Fördelar och nackdelar med syrsättning i förhållande till Business as Usual.
B. Realism och finansiering av relevanta lösningar. Cost-Benefit av ett genomförande av syrsättning

Scope of event:
Eutrophication of the Baltic Sea reached its peak in the 1970s and 1980s. The continuous deterioration of the situation ended with the establishment of the Helsinki Commission (HELCOM) as the body for international co-operation between all Baltic states.


A historical retrospect shows that significant results were achieved, including a 50% reduction in land-based phosphorus emissions. Target levels for land-based emissions to be accomplished by 2020 were set in the latest common HELCOM programme, the Baltic Sea Action Plan (BSAP). In this context, the term “internal load” was not yet commonly used. However, in the last 3–4 years, increasing attention has been given to the impact of the internal load on the condition of the Baltic Sea. Among others, one reason for this is that the expected positive effects of the significant decrease in land-based phosphorus emissions have not materialised. The annually occurring cyanobacterial blooms along coastal areas as well as in the open sea have, if anything, increased, instead of showing the expected signs of decreasing. The increased levels of soluble phosphorus in oxygen-free deep water have been shown to be one of the main reasons for the increased blooms. The extent of the dead bottom areas is now c. 100 000 km2, and new research suggests that the water containing hydrogen sulphide has now reached a depth of 50 m from the surface in areas west of Gotland. The amount of soluble biologically available phosphorus is estimated at c. 100 000 t, compared with a land-based load of about 10 000 t/a.


As phosphorus-rich bottom water reaches our coasts through upwelling, large amounts of phosphorus are transported to archipelagos and other coastal areas according to wind directions.
Results from new research on the high volumes of water containing hydrogen sulphide strongly indicate that not even a large intrusion of saltwater through the Danish straits would suffice to both oxidize the hydrogen sulphide and bind the soluble phosphorus to the sediments.
In other words, it can be assumed that the situation in terms of the self-restoration capacity of the Baltic Sea has gone too far.

Nordiska skärgårdssamarbetet  var i år värd för Nordiska ministerrådets arrangemang Gränsregionalt forum. Det är en årlig mötesplats för de 12 nordiska gränskommitteérna.Du kan bekanta dig med presentationerna här:

 


Onsdag 5.9 kl.13.00- 16.30, Park hotell, Mariehamn
Välkomstord, Nordiska skärgårdssamarbetet

Nordiska ministerrådet och det gränsregionala samarbetet. Avdelningschef, Anders Geertsen, Sekretariatet för Ministerrådet för miljö och klimat.


Presentation historisk tillbakablick i skärgården., Styrelseordförande Christian Pleijel, Nordiska skärgårdssamarbetet

Uppdatering angående det nordiska samarbetsprogrammet och status för temagrupperna. direktör Kjell Nilsson, Nordregio.


Kontraktinnehåll och rapportering till NMR. koordinator Nasibe Baysal, NMR.

Nordiska skärgårdssamarbetets bostadsprojekt ”Hemma i skärgården” och jämförande av regelverk inom markanvändning och bygglagen. Arkitekt Aaro Söderlund.


”Case Destination Kvarken: Mer synlighet tillsammans och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete i nytt Botnia-Atlantica turismprojekt”, projektledare Marianne Sjöström och direktör Mathias Lindström, Kvarkenrådet


”Ålandsexemplets många gränser", Susann Simolin, Ålands Fredsinstitut

”Hållbarhet inom ramar men utan gränser”, Camilla Gunell, vicelantråd, närings-, miljö- och energifrågor, Ålands landskapsregering.


NSS projekt om migrationsrörelser i skärgården ”Morgondagens skärgårdsbo”, forskare Dan Sundblom, Finlands migrationsinstitut.

“Insularity vs. Islandness - an emerging topic of island policy”, Professor Nenad Starc, International Institute for Island Development, Croatia

 

Gränsöverskridande samarbete inom skärgårdsregionerna tack vare Central Baltic, informatör Ester Miiros-Hollsten.

 

 

 MG 0830 Kopia 640x427

VARFÖR FLYTTAR MAN TILL SKÄRGÅRDEN OCH VAD INVERKAR PÅ UTFLYTTNINGEN?

Skärgårdarna i Sverige, Åland och Finland har utmaningar med den allt åldrande befolkningen och ett minskat antal kvinnor. Nordiska skärgårdssamarbetet har genomfört en undersökning för att ta reda på migrationsrörelser i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdskommuner.
Avsikten med projektet är att identifiera vilka faktorer, som på ett avgörande sätt har inverkat på boendevillkor och flyttningsrörelser i skärgårdarna. Slutsatserna kan nyttjas av kommuner och andra aktörer för praktiska åtgärder, utvecklingsinsatser och strategisk planering för en livskraftig och hållbar boendemiljö i skärgårdarna. Ingen sådan jämförande undersökning har genomförts tidigare.
Syftet med enkäten var att ta reda på invånares uppfattning om levnadsvillkoren i skärgården och kartlägga de faktorer som är avgörande för invånares trivsel eller påverkar invånares möjligheter och förutsättningar att bo och leva i skärgården.
VÄLKOMMEN OCH TA DEL AV RESULTATEN OCH MÖJLIGHETEN ATT DELA DINA SYNPUNKTER
24.4. kl.9.00-14.00. PARGAS, Pensionatet, Gruvvägen 2
26.4 kl.9.00-14.00. STOCKHOLM. Stockholms läns landsting, Hantverkaregatan 45, Skärgårdssalen
27.4.kl-9.00-14.00. MARIEHAMN, Ålands landskapsregering, Strandgatan 37, Marhällan


Medverkande är PD Pia Liljeroth, Yrkeshögskolan Novia, forskare Dan Sundblom, Åbo Akademi samt Annastina Sarlin, Nordiska skärgårdssamarbetet.
Samtliga evenemang kan följas med i direktsändning:

Länk till sändningen i Stockholm: Stockholm 26.4

Länk till sändningen i Mariehamn: Mariehamn ÅLR

Anmäl dig senast den 19.4 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nordiska skärgårdssamarbetet arrangerar ett seminarium kring avfall och cirkulär ekonomi.

Tid: 14 mars 2018 kl.9.00-16.00

Plats:Forum Marinum,Slottsgatan 72 Åbo

 Presentationer och tidtabell för samtliga talare i videon hittar du här:Resultat från seminariet

Återanvändningen och tillvaratagandet av näringsämnen och energi är en målsättning för hållbar utveckling. Fortfarande har speciellt glesbygds- och skärgårdarna långa transporter, ojämnt flöde av volymer och andra kostsamma utmaningar att lösa.

Seminariets syfte är att presentera vad cirkulär ekonomi kan innebära i praktiken genom modeller och lösningar. Medverkande är:

MILJÖNSAMHET - När avfall blir affärsnytta. Camilla Gunell, vicelantråd, närings-, miljö- och energifrågor, Ålands landskapsregering.

Towards Zero Carbon Bute. Reeni Kennedy-Boyle, General manager, Fyne Futures Ltd, Isle of Bute, Scotland.

Möjligheten att sortera avfall på din hemgård sänker märkbart andelen blandavfall.
-preliminära resultat från flerfacksförsöket i Borgå/Sibbo samt idéer på lösningar speciellt för glesbygden. FD,VD.Åsa Hedman,Sustecon

Fiskerinäringens möjligheter för återvinning i Åbo skärgård.Jordbruksexpert Pentti Seuri, Qvidja Gård

Circular economy in the regional level: What, why and what it can mean in the archipelago”. Riikka Leskinen” Valonia, Circwaste.

”Skiter du i skärgården”? Lennart Andersson, Miljö-och energigruppen, Skärgårdarnas Riksförbund.

Här kommer de cirkulära affärsmodellerna. Är du redo? Patricia Wiklund, Managing director, Invenire market intelligence.

Framtidens utmaningar och möjligheter inom slambrunnars- och slutna tankars avfallshantering i Sydvästra Finland. Cati Huhta, Invånarservicechef, Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Lunch serveras på egen bekostnad.

VÄLKOMNA!

INBJUDAN - Boksläpp och författarbesök den 7 mars

Plats: Landstingshuset, H-huset Hantverkaregatan 45, Stockholm

Tid: onsdagen den 7 mars, klockan 10-12.15

Skärgårdsskolornas geografibok är klar!

Elever och lärare från fjorton skärgårdsskolor, från Seskarö i norr, Gräsö i öster och till Koster i Bohuslän i väster och Ven i söder, har samarbetat och presenterat sin skola och hembygd i en gemensam geografibok. Syftet är att dokumentera vardagen och närmiljön. Våra grannländer, Danmark, Finland och Åland har bidrag med i boken så det är sjutton områden som redovisas.

Tre barnboksförfattare är inbjudna till boksläppet för att beskriva sin väg till sitt författarskap och presentera några av sina böcker. Ni har säkert läst några av deras böcker.

Helena Bross, Sverige, Pernilla Lindroos, Åland och Henrika Andersson, Finland.

Elever från Sankt Annas och Gräsös skärgårdsskolor medverkar och berättar om sina bidrag till geografiboken. Samtidigt med er alla kommer vi att öppna ett bokpaket och se hur den blev, vår geografibok. Alla medverkande skolor får ett paket på posten inför denna dag - som inte ska öppnas före boksläppet. Vi kommer att räkna ner så alla paket öppnas samtidigt! Övriga skolor har också möjlighet att beställa geografiboken efter den 7 mars och vi hoppas att boken kommer att finnas i alla skärgårdsskolor som en naturlig lärobok i fortsättningen. När vi har tittat på geografiboken får vi se och höra på författarna Helena Bross från Sverige, Pernilla Lindroos från Åland och Henrika Andersson från Finland. Ni har sedan möjlighet att skicka frågor till författarna via Nätverket för skärgårdsskolor.

Direktsändning

Hela evenemanget går i direktsändning och det är även möjligt att titta på det senare också.

Live stream och video hittar du här:Bokutsläpp och författarbesök

VÄLKOMNA att vara med oss den 7 mars kl. 10.00 – 12.15

Anmälan att delta i Stockholm sker till Eva Widlund, Skärgårdarnas Riksförbund

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 0768 56 46 92

Skärgårdsbarnens Geografibok kostar 80 kr, porto tillkommer.

Geografiboken beställs via Skärgårdarnas Riksförbund Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Projektet har genomförts i samarbete mellan Skärgårdarnas Riksförbund SRF, Nordiska Skärgårdssamarbetet NSS och de deltagande skolorna.