Samarbetet lyfter medvetet fram nyttan av det nordiska gränsregionala samarbetet och skapar möjligheter till utbyte och utveckling genom möten, aktivt nätverkande och genomförande av och deltagande i seminarier.
Nordiska skärgårdssamarbetet har under året fyra prioriterade områden:
1. Att främja en ekonomiskt hållbar utveckling, med särskilt fokus på diversifierade försörjningsmöjligheter inklusive företagande och entreprenörskap

2. Att främja en socialt hållbar utveckling, med särskilt fokus på servicenivå och kreativa lösningar samt på att synliggöra unga i skärgården och på landsbygden

3. Att främja en ekologiskt hållbar utveckling, med särskilt fokus på marin miljö, små hamnars utveckling, avfalls- och avloppsfrågor

4. Att fortsättningsvis utgöra en plattform för att främja gränsöverskridande projekt som kan förverkligas genom extern finansiering under EU:s programperiod 2014-2020.

 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017-18:

pdf Verksamhetsplan 2017-18

 

                                 

               Häradsskär Juni 2016         

 

STADGARNA FÖR NORDISKA SKÄRGÅRDSSAMARBETET:

Nordiska skärgårdssamarbetets stadgar
Antagna av Nordiska skärgårdssamarbetets råd den 14 mars 2013

§ 1 Namn, verksamhet och ändamål

Nordiska skärgårdssamarbetet, nedan kallat Samarbetet, är ett samarbetsorgan rörande skärgårdsfrågor av gemensamt intresse i Östersjöns skärgårdar, att utgöra gränskommitté vad avser Nordiska Ministerrådets verksamhet.

Samarbetets parter är kommuner, myndigheter och andra offentliga organ i de nordiska länderna. Åland behandlas i detta sammanhang som ett land. Samarbetsprojekt kan även innefatta de baltiska ländernas övärld. Samarbetets parter framgår av samarbetsavtal undertecknat av parterna samt beslut därefter om tillkommande och avgående parter. En part som önskar utträda ur Samarbetet skall anmäla detta minst tolv månader i förväg.

I Samarbetets verksamhet ingår:
- att initiera och genomföra samarbetsprojekt som rör skärgårdens villkor,
- att stödja och utveckla dialog och samarbeten mellan kommuner, myndigheter och organisationer inom sitt verksamhetsområde,
- att verka för att finansieringsmöjligheter inom EU:s fonder och program nyttjas för insatser i enlighet med Samarbetets ändamål,
- att genom kommunikation och information verka för Samarbetets ändamål,
- att arrangera en årlig konferens och andra arrangemang i enlighet med Samarbetets ändamål.

§ 2 Nordiska skärgårdssamarbetets råd

Nordiska skärgårdssamarbetets råd, nedan kallat Rådet, är Samarbetets högsta beslutande organ. Rådet består av högst sju ledamöter från vartdera landet representerat i Samarbetet. Parterna inom respektive land har själva att besluta om inbördes fördelningen av ledamöter. Rådsledamöternas mandatperiod bör normalt följa mandatperioderna för de organ som utser ledamöterna. Utbyte av ledamöter anmäls utan dröjsmål till Samarbetet.

För varje ledamot i Rådet utser parterna inom respektive land en suppleant. Suppleanterna kallas till sammanträde endast vid förhinder för ordinarie ledamot.

§ 3 Rådets presidium

Rådet utser inom sig ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Ordförandeskapets skall alternera årsvis mellan deltagande länder.

§ 4 Rådets sammanträden, inval av nya parter

Rådet håller minst ett ordinarie sammanträde per år. Sammanträdet skall hållas före
september månads utgång, normalt i samband med Samarbetets årliga konferens. Vid Rådets sammanträde behandlas bland annat bokslut för föregående år, beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsen, verksamhets- och ekonomirapport från innevarande år samt beslut om budget och verksamhetsplan för det kommande året.

Nya parter kan beviljas inträde i Samarbetet genom beslut av Rådet. Förslag till nya parter bereds av Styrelsen.

Kallelse till Rådets sammanträde samt förslag till dagordning skall utsändas till Rådets delegater senast sex veckor i förväg. Parterna kan till Sekretariatet anmäla punkter att tillfogas dagordningen senast fyra veckor före sammanträdet. Slutlig dagordning skall vara Rådets delegater tillhanda senast två veckor före rådets sammanträde. Rådet kan fatta beslut endast i frågor upptagna på dagordningen.

Rådet är beslutsfört när minst hälften av ledamöterna eller deras suppleanter närvarar vid sammanträdet, fullmakter oräknade. Rådets beslut sker med enkel majoritet av de vid sammanträdet deltagande ledamöterna, tjänstgörande suppleanterna samt fullmakterna. Minoritet har rätt att få sina uttalanden fogade till protokollet. Avvikande mening skall skriftligen lämnas till Samarbetet senast två veckor efter sammanträdet.

§ 5 Nordiska skärgårdssamarbetets styrelse

Nordiska skärgårdssamarbetets styrelse, här kallad Styrelsen, rapporterar till Rådet och har att utifrån Rådets beslut och riktlinjer bereda och verkställa Samarbetets verksamhet. Styrelsen består av högst tolv ledamöter, varav högst fyra ledamöter från vartdera landet representerat i Samarbetet. Parterna inom respektive land överenskommer om inbördes fördelningen av ledamöter i Styrelsen och utser dessa. Ledamöterna i Styrelsen utses för två år i taget, att träda i funktion omedelbart efter Rådets årliga möte.

För varje ledamot i Styrelsen utser parterna inom respektive nation en suppleant. Suppleanterna kallas till sammanträde endast vid förhinder för ordinarie ledamot.

Rådet fastställer Styrelsens sammansättning utifrån parternas val av ledamöter och utser ordförande och en vice ordförande i Styrelsen bland ledamöterna utsedda av parterna.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna eller deras suppleanter närvarar vid sammanträdet. Styrelsens beslut sker med enkel majoritet av de vid sammanträdet deltagande ledamöterna och tjänstgörande suppleanterna. Minoritet har rätt att få sina uttalanden fogade till protokollet. Avvikande mening skall skriftligen lämnas till Samarbetet senast två veckor efter sammanträdet.

§ 6 Kommittéer och arbetsgrupper

Rådet och Styrelsen kan, inom eller utom sig, utse permanenta eller temporära utskott eller arbetsgrupper, vilkas uppgift kan vara att utreda en särskild fråga, genomföra specifika projekt eller fortlöpande bevaka vissa frågor. Dessa utskott och grupper rapporterar till Styrelsen om inte annat beslutats.

§ 7 Sekretariat och administrativt ansvar

Styrelsen kan anlita ett Sekretariat att bistå Styrelsen i det löpande arbetet.

Styrelsen avtalar med kommun, myndighet eller annan offentlig part att åta sig det administrativa ansvaret för Samarbetet. I detta ansvar ingår personaladministrativt ansvar för Sekretariat och annan anlitad personal, samt förvaltning av Samarbetets ekonomiska tillgångar.

§ 8 Språk

Skärgårdssamarbetets huvudspråk är svenska. Viktiga dokument skall även föreligga på finska. Om oklarhet uppstår skall den svenska versionen gälla.

§ 9 Verksamhetens finansiering och ekonomiska hantering

Budget för Samarbetet samt medlemsavgifter för Samarbetets parter fastställs årsvis av Rådet. Styrelsen utarbetar förslag till budget och medlemsavgifter som underlag för Rådets beslut. Part som anmält utträde är skyldig att betala sin avgift även för det år då utträdet träder i kraft.

Övriga kostnader för verksamheten som åsamkas part bekostas av parten såvida inte Rådet eller Styrelsen beslutar annat. Kostnader för projekt, informationsinsatser, förrättningar och annat som skall bekostas av Samarbetet skall normalt framgå i budgeten fastställd av Rådet och i annat fall i förväg godkännas av Styrelsen eller den Styrelsen utser.

Styrelsen skall inom sig utse firmatecknare.

Räkenskapsåret skall utgöras av kalenderår.

Rådet skall anta ekonomireglemente för Samarbetet, där regler för budgetuppföljning, bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt revision framgår.

§ 10 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av Rådet med kvalificerad majoritet.

§ 11 Upplösning av Samarbetet

Beslut om upplösning av Samarbetet fattas av Rådet med kvalificerad majoritet. Vid en upplösning av Samarbetet skall tillgångar eller skulder fördelas mellan parterna i proportion till senaste årsavgift.

 TIDIGARE VERKSAMHETSPLANER:


doc Bilaga 7_NSS_Verksamhetsplan 2015

pdf Verksamhetsplan 2016