Allt färre kvinnor bor i skärgården. Varför är det så? Vad får en del av dem att flytta bort och andra att flytta in? Tydliga svar på dessa frågor gör det möjligt för skärgårdssamhällena att rikta sina insatser, sina åtgärder och sin marknadsföring på ett sätt som ger resultat.

Nordiska skärgårdssamarbetet startade upp projektet "Morgondagens skärgårdskvinnor " i slutet av år 2016. Projektet genomförs i samarbete med Finlands Migrationsinstitut, Stockholms läns landsting och Yrkeshögskolan NOVIA.


Socionomstudenter har deltagit i utformandet av intervjufrågor och enkätmaterialet med handledning av expertis från NOVIA och Åbo Akademi. Intervjuer av enskilda och fokusgrupper samt enkäter har bidragit med en mängd intressant information som presenteras genom studenternas slutarbeten i maj 2017.
Enkäten skall ännu förbättras och sändas ut till en större målgrupp, i Stockholms, Åbolands och Ålands skärgård.


NSS skall  tillsammans med NOVIA, Finlands Migrationsinstitut och Stockholms läns landsting fortsätta med projektet under år 2017.
Då fortsätter en djupare analys av intervjumaterialet på forskarnivå och mer material hämtas in genom  en enkät, som skickas ut till ett större antal respondenter. NSS kommer att arrangera flera mindre workshops på lokal nivå. Dels för att få mer information från invånare och dels för att dela ut resultat som redan finns tillhanda.
Slutprodukten  kommer bland annat att bli en verktygslåda för kommuner, som består av ett sammanfattat material om de faktorer som påverkar val av boningsort och migration.

 De preliminära resultaten av enkäten kan du ladda ner här:pdf MIgrationsresultat

Under hösten är den slutliga rapporten sammanställd och presenteras i samtliga regioner.

Skärgårdskvinnoseminariet, Svartsö 2015. Foto:A.Sarlin