VARFÖR FLYTTAR MAN TILL SKÄRGÅRDEN OCH VAD INVERKAR PÅ UTFLYTTNINGEN?


Skärgårdarna i Sverige, Åland och Finland har utmaningar med den allt åldrande befolkningen och ett minskat antal kvinnor. Nordiska skärgårdssamarbetet har initierat en undersökning för att ta reda på migrationsrörelser i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdskommuner.
Avsikten med projektet är att identifiera vilka faktorer, som på ett avgörande sätt har inverkat på boendevillkor och flyttningsrörelser i skärgårdarna. Slutsatserna kan nyttjas av kommuner och andra aktörer för praktiska åtgärder, utvecklingsinsatser och strategisk planering för en livskraftig och hållbar boendemiljö i skärgårdarna. Ingen sådan omfattande, jämförande undersökning har genomförts tidigare.
I samarbete med Yrkeshögskolan Novia, Finlands migrationsinstitut, Åbo Akademi och Stockholms läns landsting har utarbetats en enkät för som kommer att skickas ut till personer i åldern 20–65 år som bor i skärgården eller de som flyttat ut. Alla kommer att kontaktas per post men själva enkäten fylls i elektroniskt.


Syftet med enkäten är att ta reda på invånares uppfattning om levnadsvillkoren i skärgården och kartlägga de faktorer som är avgörande för invånares trivsel eller påverkar invånares möjligheter och förutsättningar att bo och leva i skärgården.
Enkäten har förberetts genom en förstudie där studenter vid Novia besökte samtliga skärgårdar och utförde kvalitativa intervjuer under våren 2017. Resultatet av dessa intervjuer är i sig ett värdefullt material.
Senare i vår arrangeras lokala workshops i de tre skärgårdarna där lokala invånare, tjänstemän och beslutsfattare får tar del av resultat och slutsatser av enkäterna, och kan lämna ytterligare synpunkter.

 

Intervju Ålands Radio: Intervju angående enkäten

Artikel Tidningen Skärgården Tidningen Skärgården