VARFÖR FLYTTAR MAN TILL SKÄRGÅRDEN OCH VAD INVERKAR PÅ UTFLYTTNINGEN?


Skärgårdarna i Sverige, Åland och Finland har utmaningar med den allt åldrande befolkningen och ett minskat antal kvinnor. Nordiska skärgårdssamarbetet har initierat en undersökning för att ta reda på migrationsrörelser i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdskommuner.
Avsikten med projektet är att identifiera vilka faktorer, som på ett avgörande sätt har inverkat på boendevillkor och flyttningsrörelser i skärgårdarna. Slutsatserna kan nyttjas av kommuner och andra aktörer för praktiska åtgärder, utvecklingsinsatser och strategisk planering för en livskraftig och hållbar boendemiljö i skärgårdarna. Ingen sådan omfattande, jämförande undersökning har genomförts tidigare.
I samarbete med Yrkeshögskolan Novia, Finlands migrationsinstitut, Åbo Akademi och Stockholms läns landsting har utarbetats en enkät för som kommer att skickas ut till personer i åldern 20–65 år som bor i skärgården eller de som flyttat ut.


Syftet med enkäten var  att ta reda på invånares uppfattning om levnadsvillkoren i skärgården och kartlägga de faktorer som är avgörande för invånares trivsel eller påverkar invånares möjligheter och förutsättningar att bo och leva i skärgården.
Enkäten har förberetts genom en förstudie där studenter vid Novia besökte samtliga skärgårdar och utförde kvalitativa intervjuer under våren 2017. Resultatet av dessa intervjuer är i sig ett värdefullt material. Den fullständiga rapporten presenteras under hösten 2018.

HÄR KAN DU LADDA NER RAPPORTEN:pdf Skärgårdsmigration

Intervju Ålands Radio: Intervju angående enkäten

Artikel Tidningen Skärgården Tidningen Skärgården